Тестови и провере знања – математика II разред

Наставни листићи за проверу знања из математике: Сабирање и одузимање бр. до 100- степенаста индивидуализација Сабирање двоцифрених бројева ( инд. настава) Сабирање двоцифрених бројева – диференцирана настава Особине сабирања – 10` провера примене знања Дуж и мере за дужину – провера А група Дуж и мере за дужину – провера Б група Изломљена линија, правоугаоник, […]

Тестови и провере знања – српски језик II разред

Наставни листићи за проверу  знања из српског језика: Читали смо у новембру – систематизација (рад у мањим групама) Језички садржаји – допунска настава Научили смо о језику Субјекат и предикат – рад у пару Речи и реченице крај I полугодишта Научили смо о језику ( фебруар) Latinica- n. l. Latinica 2 Latinica – n.l. -čitanje […]

Тестови и провере знања – свет око нас II разред

Наставни листићи за проверу знања из света око нас: Рељеф и воде- 15` пров. Где живе људи -провера Насеља -провера Мерење времена – н.л. 10` пон. н.ј. Кретање у простору и времену Н. л. – 10` провера Вода део неживе природе-пров. Нежива природа – провера Жива природа – провера

Геометрија II р.

Права и полуправа – краћа провера нивоа примене знања – Права и полуправа 15` вежба