Врста и служба речи у реченици- квиз

Српски језик III разред      

Стакларева љубав-Гроздана Олујић-српски језик III р.

Сценарио АУ/Н- проблемско проучавање                                         

Едукативне игрице I и II р.

Игрице за учење таблице множења   http://www.rajak.rs/sr/matematicko-skijanje tablica množenja https://sites.google.com/site/matematikaosnovcima/skolski-program/razredna-nastava/3-razred/tekstualni-zadaci https://www.math10.com/testovi/sabiranje-i-oduzimanje-do-100.html testovi znanja za II r. https://www.math10.com/problems/sr/tablica-mnozenja-do-10/easy/ vezbe mnozenja http://www.classtools.net/arcade/201712_CCXaRA   igrica PacMan mn. 2 i 3 http://www.classtools.net/arcade/201712_TL3X6B  igrica PacMan mn. 4 I 5 http://www.cram.com/flashcards/games/jewel/mnozenje-i-dijeljenje-sa-6-4682103 tablica mnozenja i deljenja http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_sr.html  – igrica sa mnozenjem http://www.learnyourtables.co.uk/en/index2.htm  tablica mnozenja 2 Математика – Вежбанка Извор: Математика – Вежбанка    […]

Математика I разред

Односи у простору…      Линија и област           Класификација предмета…     Природни бројеви до 100                              Сабирање и одузимање до 20-математичке игре Животињске карте-картице одштампати у две боје. Задати рачун који ученици решавају у свескама, а после неког времена […]

Босоноги… тематски дан

Лик Боногог методом 6 шешира Лик Боногог методом 6 шешира Босоноги у математичким проблемима

Моћ воде – едукативни филм

Учествовали смо на кокурсу компаније Zeppter и Министарство просвете науке и технолошког развоја. Наша креација… PRIJAVNI-FORMULAR.ZEPTER  

Математика IV разред

Наставни листићи Бројеви до милион – разл- нивои сложености Бројеви до милион-краћа провера Бројеви до милион- ут. Скуп бројева N – пров. Јединице за површину- вежбање Сабирање и одузимање вишецифр. бр. – различити нивои сложености Сабирање и одузимање- диф. наст. (1-4. зад.) Сабирање и одузимање- диф. наст. (5. зад.) Површина правоугаоника и квадрата 1 Површина […]

Граматика IV разред

Променљиве и непроменљиве речи Градивне именице Збирне именице Научили смо о именицама Глаголска времена – презент, перфекат, футур Глаголски и именски предикат Наставни листићи: Речи у реченици-пон. Градивни придеви-10`пров. Научили смо из граматике-октобар Језички садржајји -10` провера Служба речи у реченици – 10`провера Граматичко вежбање-диференцирана настава Граматика-врсте речи Речи у служби атрибута, објекта и ПО […]